Investeren en lenen volgens het crowdfunding principe Account aanmaken
Log in met uw gegevens

Wachtwoord vergeten?

Nog geen account? Registreer nu

Profielgegevens
Gebruikersgegevens
Adresgegevens
Relatienummer

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2fund.nl terzake van adverteren op de website www.2fund.nl

In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten vastgelegd tussen 2fund.nl, beheerder van de internetpagina www.2fund.nl. en de adverteerder.

Artikel 1: Begripsbepaling
1.    2fund.nl: de beheerder van het internetadvertentiemedium www.2fund.nl
2.     Adverteerder: degene die, voor zichzelf of op last van een derde, een advertentie plaatst.

3.     Website: www.2fund.nl
4.     Advertentie: een door de adverteerder te plaatsen onderbouwde oproep (financieringsproject) voor het door middel van crowdfunding aan trekken van: 

 • onder hypothecair verband te lenen gelden,  of
 • financiële steun voor het realiseren van charitatieve projecten, of
 • sponsoren, of
 • partners, voor gezamenlijke uitoefening van een bedrijf of onderneming.

5.     Wijziging van een advertentie: wijzigingen van de bestaande advertentietekst gedurende  de plaatsingsduur van de advertentie
6.     Herplaatsing: elke volgende plaatsing van dezelfde advertentie.

Artikel 2: Prijzen

 1. Het in concept aanmaken van een advertentie op de website van 2fund.nl is gratis.
 2. Voor het - na acceptatie - publiceren van een advertentie rekent 2fund.nl een vergoeding van 149,= inclusief omzetbelasting.  
 3. Voor organisaties welke een sponsor zoeken of voor instellingen die financiële ondersteuning zoeken voor het realiseren van charitatieve projecten, is de publicatie gratis.
 4. Na publicatie van een advertentie is het voor de adverteerder, behoudens toestemming van 2fund.nl niet toegestaan en niet mogelijk om eigenhandig wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de advertentie. In geval 2fund.nl instemt met het wijzigen van de gepubliceerde advertentie-inhoud, rekent 2fund.nl voor het verwerken van de aanpassing een vergoeding van  29,= inclusief  het wettelijk percentage omzetbelasting.
 5. Wanneer de adverteerder er in slaagt voldoende gelden aan te trekken en deze onder hypothecair verband wil lenen, zal 2fund.nl een eindscreening (doen laten) verzorgen waarbij onderzoek wordt gedaan naar de actuele status van de kredietwaardigheid van de adverteerder. Het aan de hand van dit onderzoek gevormde dossier zal 2fund.nl vergezeld van de bevindingen ter hand van de adverteerder en investeerders stellen. Indien de eindscreening een negatief resultaat oplevert, wordt uitsluitend aan de investeerders gemeld dat de kredietwaardigheid verslechterd is zonder inzage in het dossier te geven.  De kosten voor het verzorgen van een eindscreening bedragen 1.149,50 voor een particulier en voor ondernememers1.500,40 inclusief omzetbelasting. Ook wanneer de bevindingen leiden tot een waarschuwend bericht aan de geldgevers, als gevolg van bij eindscreening geconstateerde onwaarachtige opgaven door de adverteerder of nadelige ontwikkelingen in diens financiële positie, is de adverteerder de screeningskosten volledig verschuldigd.
 6. Voorafgaand aan de eindscreening zal de adverteerder uitdrukkelijk gewezen worden op artikel 2-5 van deze voorwaarden en aan deze gevraagd worden of hij/zij instemt met  de eindscreening en de gevolgen ervan overziet, indien de geldgevers gewaarschuwd worden voor het verhoogde geconstateerde risico.

Artikel 3: acceptatiecriteria.

 1. Advertenties worden gepubliceerd onder de opschortende voorwaarde van acceptatie door 2fund.nl van de adverteerder of de te publiceren advertentie.
 2. Het staat 2fund.nl te alle tijde vrij om de publicatie van de in concept aangemaakte advertentie te weigeren, indien deze  niet past binnen de acceptatiecriteria van 2fund.nl dan wel bij acceptatie de  publicatie op te schorten tot de verschuldigde advertentiekosten zijn voldaan.
 3. In geval het de intentie van de adverteerder is om onder hypothecair verband te lenen gelden aan te trekken, publiceert 2fund.nl uitsluitend financieringsprojecten van adverteerders die kunnen aantonen onbezwaard onroerend goed als onderpand te bezitten en voldoende kredietwaardig te zijn om de som van aflossingen en rentes uit hun ter leen verstrekte gelden terug te betalen. 
 4. 2fund.nl publiceert geen advertenties welke een in de breedste zin van het woord aanstootgevende  inhoud bevatten of die aangemaakt zijn met het oogmerk om etisch- of maatschappelijk verwerpelijke doelen te realiseren.

Artikel 4: looptijd publicatie   

De advertentie wordt geplaatst voor een duur van 3 maanden. De adverteerder heeft het recht om de advertentieduur eenmalig kosteloos te verlengen met 3 maanden.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de advertentie.
 2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regeling (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of goede zeden, noch mag de inhoud inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Adverteerder vrijwaart 2fund.nl voor aanspraken van derden ter zake.
 3. 2fund.nl behoudt zich het recht voor de inhoud en vorm naar redelijkheid te wijzigingen zonder dat adverteerder recht heeft op restitutie van de met die advertentie gemoeide kosten. 2fund.nl  behoudt zich het recht voor een advertentie, desnoods zonder opgave van redenen, te weigeren.
 4. 2fund.nl is niet aansprakelijk voor het niet realiseren van de door de adverteerder met de gepubliceerde advertentie beoogde doelstellingen. Het niet realiseren van beoogde doelstellingen verschaft de adverteerder geen recht op terugbetaling van gemaakte advertentiekosten.
 5. Adverteerder staat ervoor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan een computersysteem, computerprogramma’s of websites. Adverteerder staat er tevens voor in dat hij bij online aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur, die de werking van de website van 2fund.nl  en daarin opgenomen links kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de website en de daarin opgenomen links kan verstoren.
 6. Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten en schade aan de zijde van 2fund.nl als gevolg van zijn tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, onverminderd zijn verplichting tot betaling van het volledige met de advertentie gemoeide bedrag.
 7. Elke aansprakelijkheid van 2fund.nl is te allen tijde beperkt tot het met de betreffende advertentie gemoeide bedrag. Aansprakelijkheid van 2fund.nl voor indirecte schade of gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 8. In geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht aan de zijde van 2fund.nl heeft 2fund.nl het recht de publicatie van de advertentie op te schorten of te onderbreken zolang de situatie voortduurt. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten van toeleveranciers van 2fund.nl of andere door haar ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van de hardware, software en/of internet, de website of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor de publicatie van de advertentie door 2fund.nl, het opheffen van een door derden gehoste webpagina, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, oorlog, brand, natuurrampen, alsmede iedere andere situatie waarop 2fund.nl geen (beslissende) invloed en controle kan uitoefenen.

Artikel 11: Overige bepalingen 

 1.  2fund.nl verbindt zich bij het publiceren van een advertentie welke het aantrekken beoogt van onder hypothecair verband te lenen gelden, tot het (doen laten) toetsen van de kredietwaardigheid van de adverteerder en de waarde van het tot meerdere zekerheid te  verbinden onderpand en de uitkomsten duidelijk en herleidbaar te vermelden op de advertentiepagina waarop de advertentie gepubliceerd is.
 2. Indien enige bepaling in deze voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onuitvoerbaar of in strijd met de wet is, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden aantasten.
 3. Op deze voorwaarden en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.